Think outside the box Train inside the box

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities Deelnemer: Trainbox BV:
Deelnemersovereenkomst: Persoonsgegevens:

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Een ieder die een overeenkomst sluit met Trainbox BV.

Trainbox BV, statutair gevestigd te Rhoon en kantoorhoudende te (3161 GD) Rhoon aan Handelsweg 9A.

De overeenkomst tussen Trainbox BV en een Deelnemer.

Alle gegevens verstrekt door Deelnemer aan Trainbox BV zoals weergegeven in de Deelnemersovereenkomst.

2.1  Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Trainbox BV en iedere deelnemer.

2.2  Alle bedingen in deze Deelnemersvoorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeven van directie van Trainbox BV en alle personen die voor Trainbox BV werkzaam zijn en/ of door Trainbox BV zijn ingeschakeld.

2.3  Afwijkingen van deze Deelnemersvoorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Deelnemersovereenkomst
3.1  De Deelnemersovereenkomst tussen Deelnemer en Trainbox BV komt tot stand op het moment dat de (a) Deelnemer alle verzochte informatie zoals weergegeven in de Deelnemersovereenkomst heeft ingevuld en voor akkoord heeft ondertekend of (b) de Deelnemer gebruik heeft gemaakt van de trainingsfaciliteiten van Trainbox BV De Deelnemersovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is tussentijds conform artikel 5 van deze Deelnemersvoorwaarden opzegbaar.

3.2  De door de Deelnemer ingevulde Deelnemersovereenkomst en deze Deelnemersvoorwaarden vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van Trainbox BV en Deelnemer en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge aankondigingen, afspraken en alle andere correspondentie

3.3  Deelnemer zorgt ervoor dat alle gegevens – waarvan Trainbox BV aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uirvoering voor de Deelnemersovereenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan Trainbox BV worden verstrekt. 

3.4  De Deelnemersovereenkomst is persoonsgebonden en Deelnemer is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze Deelnemersvoorwaarden gesloten Deelnemersovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

3.5  Indien een Deelnemer een Deelnemersovereenkomst met Trainbox BV heeft afgesloten, dan is de Deelnemer gerechtigd om gedurende 14 (zegge: veertien) dagen na het ondertekenen van de met Trainbox BV gesloten Deelnemersovereenkomst te herroepen.

3.6  Indien de Deelnemer de Deelnemersovereenkomst conform artikel 3.5 herroept, dan ontvangt Deelnemer alle door Deelnemer aan Trainbox BV gedane betalingen retour, tenzij de Deelnemer reeds gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten van Trainbox BV en/ of u de locatie van Trainbox BV heeft betreden.

Trainbox BV, Handelsweg 9A, 3161 GD Rhoon, info@trainbox.nu, trainbox.nu, Bank: NL15RABO0334690137, KVK: 72932899 , BTW: NL859290736B01

Artikel 4 – Prijzen en betaling
4.1  De abonnementskosten voor het maandelijkse gebruik van de faciliteiten van Trainbox BV dienen voorafgaand aan het gebruik daarvan aan Trainbox BV te zijn voldaan.

4.2  De Deelnemer machtigt Trainbox BV door ondertekening van de Deelnemersovereenkomst om de aan Trainbox BV verschuldigde abonnementskosten middels automatische incasso af te schrijven.

4.3  Betalingen die reeds door Deelnemer zijn gedaan worden niet gerestitueerd, tenzij sprake is van een rechtsgeldige herroeping door de Deelnemer in de zin van artikel 3.5.

4.4  Trainbox BV behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en wijzigen.

4.5  De door de Deelnemer verschuldigde abonnementskosten voor het gebruik van de faciliteiten van Trainbox BV, welke faciliteiten als gevolg van omstandigheden welke buiten de macht van Trainbox BV liggen niet of volledig kunnen worden gebruikt, zullen niet gerestitueerd.

Trainbox BV, Handelsweg 9A, 3161 GD Rhoon, info@trainbox.nu, trainbox.nu, Bank: NL15RABO0334690137, KVK: 72932899 , BTW: NL859290736B01

Artikel 5 – Opzegging Deelnemersovereenkomst
5.1 Deelnemer kan de Deelnemersovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand schriftelijk opzeggen. Trainbox BV zal na ontvangst van de schriftelijke opzegging van de Deelnemer aan de Deelnemer binnen veertien (14) dagen een bevestiging toesturen. Mocht de Deelnemer deze bevestiging niet tijdig hebben ontvangen, dan dient de Deelnemer onmiddellijk contact op te nemen met Trainbox BV, bij gebreke waarvan Trainbox BV ervan uitgaat dat de schriftelijke opzegging niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden.
5.2 Bij langdurige ziekte, blessure en/ of zwangerschap van de Deelnemer kan de Deelnemersovereenkomst na overleg en overlegging van een schriftelijke doktersverklaring tijdelijk worden opgeschort dan wel stopgezet.

5.3 Trainbox BV heeft het recht om de Deelnemersovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien:
De Deelnemer zich naar de mening van Trainbox BV schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag;

Als de Deelnemer de regels van Trainbox BV stelselmatig overtreedt; of Indien een derde als gevolg van enig nalaten of met medeweten van de Deelnemer gebruik maakt van de Deelnemerskaart van de Deelnemer.

Trainbox BV, Handelsweg 9A, 3161 GD, Rhoon, info@trainbox.nu, trainbox.nu Bank: NL15RABO0334690137, KVK: 72932899 , BTW: NL859290736B01

Artikel 6 – Risico en Aansprakelijkheid
6.1  Het gebruik van de faciliteiten van Trainbox BV voor onder meer niet beperkt tot kracht en conditietraining en/ of het volgen van enig trainingsprogramma en/ of activiteiten van welke aard dan ook bij Trainbox BV is geheel voor eigen rekening en risico van de Deelnemer.

6.2  Deelnemer is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van enige door een trainer begeleidde training melding te maken van zijn of haar fysieke gesteldheid zoals blessures, ziekten en/ of andere lichamelijke aandoeningen en/ of informatie te verschaffen waarvan deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitoefenen van oefeningen noodzakelijk is. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het melden van deze informatie.

6.3  Zowel Trainbox BV als haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van Deelnemer en/ of derden.

6.4  Trainbox BV en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van Deelnemer en/ of derden.

6.5  Deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Trainbox BV, indien deze schade gevolg is van nalatigheid en/ of schuld van de Deelnemer.

6.6  De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Trainbox BV en ieder ander van wiens hulp Trainbox BV gebruik maakt bij de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst.

Trainbox BV, Handelsweg 9A, 3161 GD, Rhoon, info@trainbox.nu, trainbox.nu Bank: NL15RABO0334690137, KVK: 72932899 , BTW: NL859290736B01
Artikel 7 – Persoonsgegevens en privacybeleid
7.1  Deelnemer is zich bewust dat hij/ zij bepaalde persoonsgegevens aan Trainbox BV verstrekt, zoals onder meer naam, leeftijd, adres en emailadres.

7.2  Indien de Deelnemer zich akkoord verklaart met deze voorwaarden, geeft de Deelnemer aan Trainbox BV toestemming tot de verwerking van zijn/ haar persoonsgegevens in verband met het gebruik voor commerciële doeleinden van Trainbox BV. De eventuele verwerking van de persoonsgegevens door Trainbox BV gebeurt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Trainbox BV zal alle data van de Deelnemer op schriftelijk verzoek van Deelnemer vernietigen.

7.3  Deelnemer verleent door akkoord te gaan met de Deelnemersvoorwaarden aan Trainbox BV ondubbelzinnig toestemming om aan Deelnemer aanbiedingen van Trainbox BV per e-mail en anderszins toe te sturen.

Trainbox BV, Handelsweg 9A, 3161 GD Rhoon, info@trainbox.nu, trainbox.nu, Bank: NL15RABO0334690137, KVK: 72932899 , BTW: NL859290736B01

Artikel 8 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
8.1  Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2019.

8.2  In het geval dat enige bepaling in deze Deelnemersvoorwaarden nietig mocht zijnof vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Trainbox BV en Deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

8.3  Iedere rechtsverhouding met Trainbox BV wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Deelnemer en Trainbox BV die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Trainbox BV, Handelsweg 9A, 3161 GD, Rhoon, info@trainbox.nu, trainbox.nu Bank: NL15RABO0334690137, KVK: 72932899 , BTW: NL859290736B01

Contact

Locatie

Handelsweg 9a
3161 GD Rhoon

Meer informatie

info@trainbox.nu
0622709271

kvk: 72932899